Mendes

Oak, Grey, Walnut & White

Oak Range

mex 4.jpg

Oak Mexicano 4L Internal Glazed Doors (unfinished) 

Standard: £135

 
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

ISEO Fire Doors.JPG

Oak ISEO SS Internal Glazed Doors

Standard: £115

 

457mm x 1981mm x 35mm

533mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £165

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

Corsica.JPG

Oak Corsica

Standard: £105

 

457mm x 1981mm x 35mm

533mm x 1981mm x 35mm

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

813mm x 2032mm x 35mm

FD30: £150

 

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

813mm x 1981mm x 44mm

6 Panel Oak Veneer.jpg

6 Panel (unfinished)

Standard: £135

610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm

762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £190

686mm x 1981mm x 44mm

762mm x 1981mm x 44mm

838mm x 1981mm x 44mm

comtemp shaker.jpg

Contemporary

Standard: £130

610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm

762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £190

762mm x 1981mm x 44mm

838mm x 1981mm x 44mm

mexicano.jpg

Oak Mexicano Internal Doors (unfinished)

Standard: £80

 

457mm x 1981mm x 35mm

533mm x 1981mm x 35mm

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm

711mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

813mm x 2032mm x 35mm

626mm x 2040mm x 40mm

726mm x 2040mm x 40mm

826mm x 2040mm x 40mm

 

FD30: £135

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

915mm x 1981mm x 44mm

ISEO 4L.jpg

Oak ISEO 4L Glazed

Standard: £170

 
610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £480

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

GLAZEC CORICS.jpg

Corsica 1 Light Glazed

Standard: £155

610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm

762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm x 35mm

4 panel pre-finsihed.jpg

4 Panel (unfinished)

Standard: £130

 

457mm x 1981mm x 35mm

533mm x 1981mm x 35mm

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

813mm x 2032mm x 35mm

FD30: £190

686mm x 1981mm x 44mm

762mm x 1981mm x 44mm

838mm x 1981mm x 44mm

Oak-Contemporary-4L-Clear-Glass-310x800.

Contemporary 4Light Glazed

Standard: £165

686mm x 1981mm x 35mm

762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm x 35mm

cottage 6 light.jpg

Oak Cottage 6L Internal Glazed Doors (unfinished)

Standard: £200

 

686mm x 1981mm x 35mm 
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

offset.jpg

ISEO Offset 4L Glazed

Standard: £200

 
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £480


762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

capri.jpg

Capri

Standard: £130

 

457mm x 1981mm x 35mm

533mm x 1981mm x 35mm

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £155

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

oxford 4 panel glass.jpg

Oxford Half Glazed (unfinished)

Standard: £160

762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm x 35mm

Grey Range

grey corsica.jpg

Corsica Grey 

Standard: £140

 

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £190

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

grey corsica glass.jpg

Corsica Grey 1L Glazed

Standard: £190

 

610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £480

610mm x 1981mm x 44mm 
686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 
838mm x 1981mm x 44mm 

White Primed Range

ISEO WHITE .jpg

ISEO White Primed

Standard: £110


1981mm x 457mm x 35mm
1981mm x 533mm x 35mm
1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 711mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

Standard: £120


2040mm x 626mm x 40mm
2040mm x 726mm x 40mm
2040mm x 826mm x 40mm

FD30: £138


1981mm x 610mm x 44mm
1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 711mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm
2040mm x 626mm x 44mm
2040mm x 726mm x 44mm
2040mm x 826mm x 44mm

ISEO Glazed White.jpg

ISEO 4 Light Glazed White Primed

Standard: £160


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

2040mm x 726mm x 40mm
2040mm x 826mm x 40mm

FD30: £490


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Contemporary 4 panel white.jpg

Contemporary 4 Panel White Primed

Standard: £130


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £170


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Contemporary 4L Glazed White.jpg

Contemporary 4 Light Glazed White Primed

Standard: £160


1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

capri white.jpg

Capri White Primed

Standard: £110


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £146


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Capri Glazed White.jpg

Capri 3 Light Glazed White Primed

Standard: £150


1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

Shaker 2 Panel White.jpg

Shaker 2 Panel White Primed

Standard: £130


1981mm x 533mm x 35mm
1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £170


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Shaker 1L Glazed White.jpg

Shaker 1 Light White Primed

Standard: £160


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

Orta white.jpg

Orta White Primed

Standard: £110


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £146


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Orta Glazed White.jpg

Orta 1 Light White Primed

Standard: £145


1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

Shaker 4 Panel White.jpg

Shaker 4 Panel White Primed

Standard: £130


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £170


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Shaker 2 Panel 2L Glazed White.jpg

Shaker 2 Panel 2 Light Glazed White Primed

Standard: £160


1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

ISEO Walnut.jpg

ISEO Walnut

Standard: £155


1981mm x 457mm x 35mm
1981mm x 533mm x 35mm
1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £205


1981mm x 610mm x 44mm
1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44m

ISEO glazed walnut.jpg

ISEO Central 4 Light Glazed Walnut

Standard: £200


1981mm x 610mm x 35mm
1981mm x 686mm x 35mm
1981mm x 762mm x 35mm
1981mm x 838mm x 35mm

FD30: £565


1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Nova walnut.jpg

Nova Walnut

FD30: £200


1981mm x 610mm x 44mm
1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Nova 1L walnut.jpg

Nova 1 Light Walnut

FD30: £390


1981mm x 686mm x 44mm
1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm

Aspect Walnut.jpg

Aspect Walnut

FD30: £185


1981mm x 610mm x 44mm

1981mm x 686mm x 44mm

1981mm x 762mm x 44mm
1981mm x 838mm x 44mm