LPD Doors 

Oak, Grey, Walnut, White & Black

Oak Amsterdam

Standard: £200

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £255


686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 

838mm x 1981mm x 44mm

Oak Arnhem 1L Glazed

Standard: £260


610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

Coventry Glazed (LPD)

Standard: £170

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

813mm x 2032mm x 35mm

626mm x 2040mm x40mm

726mm x 2040mm x40mm

826mm x 2040mm x40mm

 

UTAH 3L Clear Glass Pre-finished 

Price: £185

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 838mm

Oak Amsterdam 3L

Standard: £255

 
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

Oak Eindhoven

Standard: £220


610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

 

FD30: £265

686mm x 1981mm x44mm

762mm x 1981mm x44mm

838mm x 1981mm x44mm

Coventry (Unfinished)

Standard: £150

 

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

813mm x 2032mm x 35mm

626mm x 2040mm x 40mm

726mm x 2040mm x 40mm

826mm x 2040mm x 40mm

 

FD30: £220


686mm x 1981mm x 44mm
762mm x 1981mm x 44mm
838mm x 1981mm x 44mm

726mm x 2040mm x 44mm

826mm x 2040mm x 44mm

UTAH 3L Frosted Glass Pre-finished 

Price: £190

 610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm

838mm x 1981mm z 35mm

Arnhem

Standard: £220

610mm x 1981mm x 35mm

686mm x 1981mm x 35mm 
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

FD30: £265


686mm x 1981mm x 44mm 
762mm x 1981mm x 44mm 

838mm x 1981mm x 44mm

Oak Eindhoven Glazed 1L

Standard: £260

 
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

Oak Idaho

Standard: £145

610mm x 1981mm x 35mm
686mm x 1981mm x 35mm
762mm x 1981mm x 35mm
838mm x 1981mm x 35mm

726mm x 2040mm x 40mm

826mm x 2040mm x 40mm

 

FD30: £195

 

686mm x 1981mm x44mm

762mm x 1981mm x44mm

838mm x 1981mm x44mm

726mm x 2040mm x44mm

826mm x 2040mm x44mm